Bilgilendirme


Değerli İş Ortaklarımız,

Firmamız her geçen gün yaygınlaşan koronavirüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bugünden itibaren aşağıdaki çalışma düzenine geçecektir. 

Hafta içi mesai saatleri içinde dönüşümlü çalışma düzenine geçilmiştir. Personelimizin bir kısmı ofisten, diğer kısmı evden online sistemiyle sizlere hizmet vermeye devam edecektir. Bu süreç içerisinde hizmetlerimizde herhangi bir aksama olmayacaktır. Müşteri temsilcinizi mobil numaralardan arayıp hizmet alabilirsiniz. Ürün teslimleri depodan teslim ya da kargo ile gönderim şeklinde olacaktır.


Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla...

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Doküman No

KVKK. FR. 01

Revizyon No

-

Sayfa No

1 / 2

Yayınlanma Tarihi

10.03.2020

Revizyon Tarihi

-

 

 

BAŞVURU SAHİBİ

Ad Soyad

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise;

TC Kimlik No                                    :

Yabancı Ülke Vatandaşı İse;

Uyruğu                                              :

Pasaport Numarası                          :

Varsa Kimlik Numarası                    :

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Veya İşyeri Adresi

 

Varsa Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi

 

Telefon Ve Faks Numarası

 

Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

  Çalışan Adayı

  Çalışan

  Denek

  Habere konu kişi

  Hissedar/Ortak

  Stajyer

☐   Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

  Sınav adayı

  Tedarikçi Çalışanı

  Tedarikçi Yetkilisi

  Ürün veya Hizmet Alan Kişi 

  Veli / Vasi / Temsilci

  Ziyaretçi   

  Diğer / Belirtiniz:

Talep konusu

    Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme

    Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

☐    Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    Kişisel verilerimin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

    Diğer (Açıklayınız):

 

 

 

 

 

BAŞVURU USULÜ

Yazılı olarak;

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması ile)  

Veya  

Noter vasıtasıyla tebligat ile

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Emin Sok. No:3 Ümraniye/İstanbul adresine, zarfın veya tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

Kayıtlı elektronik posta (KEO) adresi ile

eleksltd@hs02.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, konu başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

Güvenli elektronik imza ile

kvkk@eleksyangin.com  e-posta adresine,  konu başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

Mobil imza ile

kvkk@eleksyangin.com  e-posta adresine,  konu başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

İlgili kişi tarafından MEGA RADAR ‘a daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile

kvkk@eleksyangin.com  e-posta adresine,  konu başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, MEGA RADAR ‘a başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda MEGA RADAR ‘e evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun MEGA RADAR ‘e ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde MEGA RADAR tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuru yazılı ise;

Başvuru Sahibinin:

Adı ve Soyadı / İmzası